Holdet klar til KV17

Liberal Alliance Odder afholdte generalforsamling samt opstillingsmøde til KV17 mandag den 13. marts 2017 i Pakhuset Odder, nærmere i den gamle Odder gris.

På det efterfølgende opstillingsmøde blev følgende kandidater valgt til KV17 i november:

  1. Henrik Morbjerg, Odder (allerede valgt til spidskandidat i 2016)
  2. Suzette Glasdam Pedersen, Odder
  3. Jan Oksfeldt Jonasen, Saxild
  4. Jacob Hofmann Thomsen, Hadrup

Vi har nu holdet klar til kommunalvalget, KV17, og vi står styrket ift. KV13.

Erhvervsmanden Henrik som den mest erfarne politiker i LA Odder tidligere opstillet som spidskandidat også i 2013. Suzette som SoSu hjælper på friplejehjemmet, Skovbakkehjemmets hjemmepleje. Vi er meget glade for at Suzette er med på holdet, en kæmpegevinst for LA Odder! Jan der er er seniorkonsulent ved Capgemini, som både er vores formand og tovholder, og Jacob som den landbrugsuddannede – et stærkt kort for LA Odder.

Generalforsamling LA Odder

TAk for en god generalforsamling igår!
Vi startede med at Carsten Bach fra folketinget gav os lidt insiderhistorier fra den kommende uges drama på Borgen, da han jo som bekendt som miljøordfører, var helt inde i centrum af begivenhederne – virkeligt et spændende indlæg!

Derefter generalforsamling, hvor vi fik udvidet bestyrelsen med endnu et medlem.
Opstillingsmødet efterfølgende blev Henrik Morbjerg valgt som spidskandidat til KV17, samt to yderligere kandidater til opstillingslisten blev valgt, Michael Lundholm, samt Jakob Hofman.

En god aften med masser af liberal snak.

Ny forening – Liberal Alliance Ungdom Skanderborg-Odder

Det er med stor glæde vi kan meddele, at LA Skanderborg og LA Odder har stiftet en fælles ungdomsafdeling; Liberal Alliances Ungdom Skanderborg/Odder.

Det har længe været et ønske i begge foreningerne, at hjælpe Liberal Alliances Ungdom med at stifte en lokalforening i vores hjemkommuner. Ideen om en fælles afdeling udsprang i slipstrømmen på folketingsvalget, hvor det gode forhold mellem vores to foreninger endnu en gang blev bekræftet.

Liberal Alliance har længe ligget øverst som det mest populære parti blandt de 18-30 årige i meningsmålingerne, hvorfor vi finder det meget naturligt også at sætte Skanderborg og Odder på det hastigt voksende landkort med lokale LAU afdelinger.

Efter et godt besøgt opstartmøde, hvor interesserede kunne møde op og være med til at sætte deres præg på afdelingen, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet målrettet hen imod den stiftende generalforsamling, herunder med udkast til vedtægter.

Den stiftende generalforsamling fandt sted i LA Skanderborg’s lokaler på Adelgade 87 d. 11. november 2015

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til nedenstående:

 

Malte Busk (Formand LAU Skanderborg/Odder) – Tlf. 23 90 23 49

Henrik Morbjerg (Formand LA Odder) – Tlf. 28 77 35 12

Søren Kjeldsen Hansen (Næstformand LA Skanderborg) – Tlf. 23 72 65 50

 

LAU Skanderborg/Odder bestyrelse fa venstre mod højre: Malte Busk, Jonas Morbjerg, Markus Holm, Nanna Olsen, Emma Jakobsen og Liliana Amina. Desuden har Malene Møller Hall deltaget, men hun var forhindret i at deltage på billedet grundet arbejde.

LAU Skanderborg/Odder fra venstre mod højre:
Malte Busk, Jonas Morbjerg, Markus Holm, Nanna Olsen, Emma Jakobsen og Liliana Amina. Desuden har Malene Møller Hall deltaget, men hun var forhindret i at deltage på billedet grundet arbejde.

Friskolen Margrethelyst i Ørting er truet af lukning

Odder Kommune har hele tiden haft en skjult dagsorden siden de lukkede folkeskolen i Ørting! Og det var at kæmpe mod oprettelse af en friskole!

I Liberal Alliance går vi ind for at friskoler skal have bedre vilkår end de har idag, og vi vil lade pengene følge barnet og selv lade forældrene bestemme hvilken skole deres børn skal gå i, privat eller folkeskole.

Samtidig vil vi give det frie skolevalg et løft – derfor foreslår vi, at koblingsprocenten (den andel af statstilskuddet til folkeskoler som fri- og privatskoler modtager) sættes op fra 71 til 80 pct. Det giver familierne øget valgfrihed og plads til at indrette sig efter egne ønsker.

Liberal Alliance opretter lokalforening i Odder

Liberal Alliance (LA) i Odder har siden oprettelsen af lokalforeninger i LA været en del af Skanderborg – Odder – Samsø lokalforening. Efter et ønske fra LA’s kandidater til KV13 sidste år, forsøger man nu at oprette en selvstændig lokalforening i Odder.

”Det har været en kamp op ad bakke til KV13”, siger den tidligere spidskandidat Henrik Morbjerg, og fortsætter: ” En af grundene til vi ikke blev valgt ind i byrådet var bla. at vi ikke havde en lokal organisation til at bakke os op. Det vil vi gerne forberede os på at være klar med, inden næste kommunalvalg i 2017. ”

Der indkaldes derfor ifølge vedtægterne for LA, til stiftende generalforsamling den 6. marts 2014 kl. 19.30 i erhvervshuset AURIGA, Åbygade 10, 8300 Odder.
Alle interesserede er velkomne, men specielt medlemmer af den nuværende Skanderborg – Odder – Samsø Lokalforening med bopæl i Odder Kommune.

”Jeg håber der kommer flere end de allerede få medlemmer vi har i Odder på nuværende”, siger Henrik Morbjerg. ”Min tidligere medkandidat Michael Lundholm og jeg stiller op til den nye bestyrelse, men det kræver naturligvis flere. Det egentlige arbejde med at lave et lokalt partiprogram, starter jo først for alvor når vi nærmer os KV17. Men så har vi jo god tid til at få skabt en ny organisation med ægte liberal politik for Odder Kommune. Målet er at vi får en enkelt plads i byrådet fra 2017. Det trænger vi i høj grad til, for at få skabt meget mere vækst i vores kommune!”

Den nyvalgte formand for LA Odder vil få en plads i Østjyllands Storkreds i LA.

Henrik Morbjerg
LA Odder

Valgmøde Pakhuset Handicappede Odder

I den seneste tid har jeg mødt mange politiske modstandere, der forsøger at holde gang i diverse myter om Liberal Alliances velfærdspolitik. Jeg mener derfor, det er min pligt som spidskandidat at oplyse, hvad LA vil efter kommunalvalget, hvis vi får afgørende mandater.

Vi vil IKKE skære i støtten til syge, handicappede og ældre hverken økonomisk, materielt eller i omsorgs tid. LA arbejder nationalt og lokalt på at konvertere kolde hænder (der arbejder med administration, bureaukrati, og kontrol) til varme hænder, der skal give omsorg, skabe aktiviteter, lave god mad og i det hele tager give bedre livskvalitet til de personer der pga. alder eller psykisk eller fysisk handicap har brug for hjælp.

Liberal Alliances handicappolitik er en inklusionspolitik, der bygger på FN’s
Handicapkonvention. Vi anerkender og respekterer dermed den iboende værdighed og værdi, som alle mennesker har samt ethvert menneskes umistelige rettigheder, som grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.

Personer med en funktionsnedsættelse skal, uanset hvilken form for funktionsnedsættelse
der er tale om, betragtes som ligeværdige samfundsborgere. Alle har både en pligt og en ret til at være en del af det samfundsmæssige fællesskab.

Udviklingen på handicapområdet er gået i den forkerte retning gennem de seneste
år. Der anvendes færre ressourcer til servicetiltag og flere til bureaukrati og administration.

set i lyset af Liberal Alliances ønsker til afbureaukratisering; en nedlæggelse af regionerne – og en fordeling af regionernes opgaver i dag til henholdsvis stat og kommuner – vil kunne styrke indsatsen på handicapområdet, særligt inden for socialpsykiatrien.

Ad 1.lige muligheder
JA
Nej vi vil ikke acceptere en lignende sag i Odder

ad 2.handicap politik
Ja vi vil gerne arbejde for en egentlig handicap politik i Odder

ad 3. førtidspension
Vi mener parkere folk på førtidspension ikke alting er en holdbar løsning.
Netværk – kolleger
Både Private og kommunale jobs.
Vi mener at man skal opprioritere indsatsen på området.

ad 4 – boliger
Boliger til fysisk handicappede er en del af vores politik. Det kan ske på flere måder – både ved tilpasning/ombygning af eksisterende og evt. nybyggeri. Fortrinsvis som privat byggeri ser vi helst – gerne som OPP.
Udvikling af teknologi og handicapvenligt nybyggeri
Samfundet skal satse på forskning og udvikling af teknologibaserede hjælpemidler. Det vil
være en økonomisk gevinst for samfundet og styrke handicappedes indflydelse på eget liv.
Alt offentligt nybyggeri skal være tilgængeligt for handicappede. Det er ikke nødvendigvis
hverken dyrere eller grimmere at bygge handicapvenligt.

ad 5. fyrtårn
Det er ikke noget mål for os i sig selv at Odder skal være fore gangs kommune i tilgængelighed.
Men der skal være fokus på tilgængelighed.

Kørestolsrace – ja tak det vil jeg gerne deltage i!

Ad 6. Læring – vedligeholdende træning
Ja det vil jeg gerne arbejde for at der bliver mulighed for i kommunalt regi – hjælp til selvhjælp er klart vejen frem.
Personlige udviklingsplaner
Personer med en funktionsnedsættelse skal sikres tidlig indsats, hvilket bl.a. består i, at der
skal udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle handicappede i et samarbejde mellem
den handicappede (eller dennes forældre), kommunen, skole/daginstitution, sygehus og
Faglige eksperter fra den centralfaglige enhed. Udviklingsplanerne, som løbende revideres ud
fra den enkelte borgers muligheder, skal bygge på idéen om inklusion i samfundet på alle niveauer og på målet om skoling til erhvervslivet.

Ad 7. Rosenhuset
Jeg kender ikke omfanget af behovet for de psykisk syge at få hjælp i højere grad end de 4 dage om ugen – men kan forstå der er et. De er vel også syge i weekenderne!? Så det vil vi gerne støtte med flere åbningstimer.

alt i alt mener vi i liberal Alliance at vi først og fremmest i Odder kommune skal tage hånd om de svageste og øge omsorgen, plejen, træningen og deslige – altså flere varme hænder og færre kolde hænder

Mere omsorg og pleje, og mindre administration af omsorg og pleje!

 

 

 

Valgmødet på Oddernettet, Net TV, 2. runde – Kultur og Erhverv

I Liberal Alliance vil vi stenhårdt arbejde på at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet i kommunen. Vi mener at Odder Kommune i fremtiden ikke bare skal opfattes som en god erhvervskommune, men målsætningen er at vi skal være på top 10 i Danmark, over Danmarks bedste erhvervskommuner målt på DI erhvervsklima.
Det vil være en stor udfordring, men vi mener i LA at det kan lade sig gøre i en lille kommune som vores hvor vi har en nærhed og mulighed for en tæt dialog med erhvervslivet og kommunens instanser.

Og dialog er et af de punkter det halter med ift. erhvervsklimaet. Derudover skal vi have sagsbehandlingstiden ned, Infrastrukturen som vi lige har været inde på, skal mærkbart forbedres, fleksible åbningstider i daginstitutioner, og ikke mindst det kommunale rammevilkår, som bla. indeholder beskatningsniveau, grundskylden og bosætning.

For Liberal Alliance er det ekstremt vigtigt at vi kommer i langt større dialog om kommunens erhvervsudvikling med både byens erhvervsliv, men også det opsøgende arbejde til andre dele af erhvervslivet udenfor kommunen, for at gøre os gældende i fremtiden.

UdviklingOdder skal til at leve op til sit navn.

Valgmødet på Oddernettet, Net TV, 1. runde – Infrastruktur

I Liberal Alliance mener vi at den fremtidige infrastruktur i Odder er en af de væsentligste faktorer i forhold til tilflytning til kommunen. Hvis vi mener det alvorligt at vi vil tiltrække nye borgere til byen, skal vi have forbedret vores infrastruktur.
Faktisk er det et af vore nøglepunkter i den fremtidige udvikling af Odder Kommune.

I LA vil vi arbejde for et bredere samarbejde med Århus Kommune vedr. vejløsninger nord for byen mod motorvej E45. Vi skal søge at få indflydelse i et samarbejde på de fremtidige planer om vejføring mellem Odder og Aarhus der går ud mod motorvej E45.
Eller små vi selv i gang. Så vi vil arbejde for en vejføring fra nord for byen vestom mod den kommende nye Grobshulevej.

Der skal ydermere laves en rundkørsel ved Torrild hvor Grobshulevej ender og Krogstrupvej skal udbygges ud til kommunegrænsen ved Hovedgård Landevej.
Det vil bla. føre den tunge trafik som ellers går igennem Odder, Ørting og Hundslund vestom byen ud til Hovedgård landevej.Finansieringen skal bla. ske ved salg helt eller delvist af Vita Park, samt effektiviseringer i kommunen generelt.

Vi skal give bedre rammebetingelser til at tiltrække flere erhvervsvirksomheder. Vejene skal ikke bygges på en gang da det er en urealistisk plan, men over de kommende 4-5 år, nu da byrådet har valgt at bruge hele anlægsbudgettet de kommende år på en ny skole!

Da byudviklingen af bosætning alligevel skal ske ude ved snærildvej/grobshulevej mod Ballen, er det et gevaldigt løft i incitamentet for kommende tilflyttere!

 

 

Valgmødet Idrætten i Odder i Spektrum 31.10.13

At udføre frivilligt arbejde skal være en status i vores samfund.

At være frivillig leder i foreningsidrætten kan være utaknemmeligt hverv. Men det er et fantastisk vigtigt hverv – det er de frivillige der er hjørnesten i idrætsforeningerne og i fortjener, en større ros end det i får i dag.

At være frivillig leder og i det hele taget, er jeg drevet af lyst og motivation for idrætten og de børn, unge og ældre der deltager i idrætten.

Derfor vil vi i LA gerne støtte mere op omkring de frivillige i højere grad end i dag.
Hvordan bør være i et samarbejde mellem idrætsforeningerne og kommunen – altså jeres ønsker mere end hvad byrådet mener. I skal have en frihed til medbestemmelse i høj grad.

Det koster penge at drive idrætten – derfor skal rammerne være i orden.

Vi vil arbejde for at rammerne er der – de er gode og indbydende, og vi har jo i dag i Odder flotte idrætsfaciliteter sammenlignet med mange andre byer pga. af store investeringer de seneste år – og det skal vi fastholde og vedligeholde.

Det er både en kommunal opgave, men jeg må også sige som liberal er det også en opgave for brugerne.

Vi mener det er sundt at man yder til det man bruger, det giver et større ejerskab for idrætten og en respekt for at midlerne bruges de rigtige steder. Ejerskabsfølelse og at tage ansvar følges ad – og derved også mulighed for indflydelse på hvordan midlerne skal bruges.

Det er også en kommunal opgave at tildele midler til idrætten i sagens natur, men en brugerbetaling, kombineret med sponsorater fra erhvervslivet, er også en nødvendighed, for at få gode fysiske rammer.

Samarbejdet mellem idrætten og erhvervslivet i kommunen er god og der er mange forskellige bidragydere i erhvervslivet til idrætten.

I LA bakker vi klart op omkring mission, vision og indsatsområder for idrætten. Vi mener også det er en vigtig faktor for bosætning i kommunen, men vi mener også at vi allerede i dag har gode faciliteter.
Vi bakker også op omkring – Udkast til Politik for folkeoplysning:

”Byrådet ønsker mangfoldighed med plads til alle – men ikke med plads til alt. Prioriteringer er nødvendige. Derfor er det vigtigt at turde udfordre hinanden i nye organiseringer og i nye aktiviteter – og gerne aktiviteter med vægt på de sociale dimensioner, og som involverer alle.”

Derfor er vi også tilhængere af et større samarbejde mellem frivilligcenter Odder og idrætten i kommunen. Det vil kunne højne den samlede frivillige indsats i kommunen. Både til fordel for idrætslivet og den sociale dimension.

 

 

Valgmødet i Hundslund den 29.10.13

Borgerforeningen Hundslund og Omegn har inviteret en repræsentant fra hvert parti til et valgmøde 29. oktober 2013. I den forbindelse bedes hver repræsentant sammen med deres parti tage beslutning om holdning til nedenstående spørgsmål, som bedes besvaret på valgmødet.
Mødet starter med, at hver repræsentant får 3 minutter til, at besvare de nedenstående spørgsmål.
1. Hvad er jeres holdning til, at tiltrække nye borgere til Hundslund og Omegn? Hvilke tiltag har I tænkt jer at bruge?

Landsbyernes muligheder for udvikling er en vigtig sag for LA.
Friheden til at borgerne selv bestemmer i videst mulig grad er en mærkesag for os. Vi skal ikke bestemme alt for borgerne. Det dræber de gode initiativer, kulturen og projekter der bobler op i landsbyerne og i øvrigt i hele kommunen. Politikernes enorme lyst til at regulere alt og alle, særligt på den røde side, er uhyggelig – og fratager os mulighederne for at udvikle os i den retning, i som Landsby gerne vil.. I LA vil vi ikke detailstyre – men lade dialogen og initiativerne være vejen frem. Friheden til at I selv bestemmer hvad Hundslund vil, i samarbejde og forståelse for jeres ønsker.

2. Hvad er jeres holdning til udstykning af byggegrunde i Hundslund? Jeres holdning til prisfastsættelse af grundprisen i forhold til de høje varmepriser?

Vi ser gerne at de høje varmepriser afspejles i en billigere grund, for at motivere til at flytte til Hundslund. Jeg tror desværre bare ikke det vil ha ret stor effekt. Når grunden er købt vil varmepriserne stadig være for høje.

3. Hvordan ser partiet på fartbegrænsning på landvejen gennem Hundslund? En faktisk hindring er nødvendig og Hundslund borgere ønsker projektdeltagelse for planlægning af, hvilken form for faktisk hindring der vælges. Hvad er jeres holdning til dette?

Vores holdning er positiv til fartdæmpende foranstaltninger. Og at repræsentanter for Hundslunds borgere deltager i projektet er for mig ganske naturligt. Det er jo deres by!

4. Hvordan er jeres holdning til forbedring af offentlige busforbindelser for Hundslund og Omegn? Eks. at man imødekommer behovet for transport for unge (4 årgang +) som går i klub i Odder og skal hjem om aftenen.

Vi skal have opgraderet den offentlige trafik igen for vores små omegnsbyer i kommunen. Det kan gøres både intelligent og forholdsvis billigt. Det er jeg sikker på at Niels Rosenberg kan give gode eksempler på, hvilke muligheder der er? I hvert fald vil jeg gerne arbejde for en bedre offentlig transport til Hundslund fra Odder – måske a la den der kommer til Gylling eller en flexbus ordning på sigt.

5. Hvordan ser partiet på cykelstier fra Hundslund til Søvind og fra Hundslund til Ørting? Det bemærkes, at der i kommunen er lavet cykelstier fra Hou til Odder og fra Ørting til Odder.

Det vil være vanskeligt at få lavet noget de førstkommende år, da det siddende byråd har brændt hele anlægsbudgettet af de næste 4 år, på én ny skole og en vej i Odder. Men jeg vil gerne arbejde for en cykelsti fra Hundslund til Ørting som en del af en større samlet løsning af vor enorme infrastruktur problemer i Odder kommune.

6. Hvordan er jeres holdning til, at sørge for, at der er pasningsmuligheder i Hundslund og Omegn, som matcher de lokale behov? At forældre ikke skal køre til Odder for, at få pasning, når de skal til Horsens for at arbejde.

Igen, må jeg sige at der skal være passende pasningsmuligheder i Hundslund. Det er også en af kernefaktorerne for at tiltrække tilflyttere til byen – så dårlige pasningsmuligheder – ingen tilflytning af børnefamilier. Så hvis vi mener noget med at der skal flere borgere til Hundslund, så må vi også tilbyde pasning af deres børn i byen.

7. Hvordan er partiets holdning til bevarelse af Hundslund skole?

Jeg vil aldrig stemme for en lukning af Hundslund skole. Det er en af vore mærkesager i LA at vi skal have et godt udbud af forskellige skoler, både folkeskoler og privatskoler, det giver forældrene det frie valg af skole!
Hvis det skulle ske at jeg blev stemt ned i Byrådet på en lukning af skolen, vil jeg kæmpe for en mulig friskole! En friskole er omkring 30.000,- kr. billigere for kommunen om året per elev end kommunens egne skoler.