Formandsskifte i utide

Den siddende lokalformand Jan Oksfeldt Jonasen har den 10.1 januar valgt at træde tilbage med øjeblikkelig virkning. Jan mener ikke at han kan blive  som formand, da han ikke længere kan se sig selv i rollen, efter at LA har opgivet sine krav om århundredets skattereform på Christiansborg.

Ny formand er den siddende næstformand Henrik Morbjerg, der ifølge vedtægterne tiltræder som fung. formand indtil en ny er valgt på generalforsamlingen her i 2018.
Det ventes at der indkaldes til generalforsamling den 28. februar 2018.


Jan Oksfeldt Jonasen

Støt os i valgkampen!

At føre valgkamp er dyrt. Derfor har vi virkelig brug for din støtte. Du kan støtte med f.eks. at sponsorere en valgplakat til 20 kr. eller med et større beløb – du bestemmer! Alle beløb store som små er særdeles velkomne. Tak 🙂

Holdet klar til KV17

Liberal Alliance Odder afholdte generalforsamling samt opstillingsmøde til KV17 mandag den 13. marts 2017 i Pakhuset Odder, nærmere i den gamle Odder gris.

På det efterfølgende opstillingsmøde blev følgende kandidater valgt til KV17 i november:

  1. Henrik Morbjerg, Odder (allerede valgt til spidskandidat i 2016)
  2. Suzette Glasdam Pedersen, Odder
  3. Jan Oksfeldt Jonasen, Saxild
  4. Jacob Hofmann Thomsen, Hadrup

Vi har nu holdet klar til kommunalvalget, KV17, og vi står styrket ift. KV13.

Erhvervsmanden Henrik som den mest erfarne politiker i LA Odder tidligere opstillet som spidskandidat også i 2013. Suzette som SoSu hjælper på friplejehjemmet, Skovbakkehjemmets hjemmepleje. Vi er meget glade for at Suzette er med på holdet, en kæmpegevinst for LA Odder! Jan der er er seniorkonsulent ved Capgemini, som både er vores formand og tovholder, og Jacob som den landbrugsuddannede – et stærkt kort for LA Odder.

Generalforsamling LA Odder

TAk for en god generalforsamling igår!
Vi startede med at Carsten Bach fra folketinget gav os lidt insiderhistorier fra den kommende uges drama på Borgen, da han jo som bekendt som miljøordfører, var helt inde i centrum af begivenhederne – virkeligt et spændende indlæg!

Derefter generalforsamling, hvor vi fik udvidet bestyrelsen med endnu et medlem.
Opstillingsmødet efterfølgende blev Henrik Morbjerg valgt som spidskandidat til KV17, samt to yderligere kandidater til opstillingslisten blev valgt, Michael Lundholm, samt Jakob Hofman.

En god aften med masser af liberal snak.

Ny forening – Liberal Alliance Ungdom Skanderborg-Odder

Det er med stor glæde vi kan meddele, at LA Skanderborg og LA Odder har stiftet en fælles ungdomsafdeling; Liberal Alliances Ungdom Skanderborg/Odder.

Det har længe været et ønske i begge foreningerne, at hjælpe Liberal Alliances Ungdom med at stifte en lokalforening i vores hjemkommuner. Ideen om en fælles afdeling udsprang i slipstrømmen på folketingsvalget, hvor det gode forhold mellem vores to foreninger endnu en gang blev bekræftet.

Liberal Alliance har længe ligget øverst som det mest populære parti blandt de 18-30 årige i meningsmålingerne, hvorfor vi finder det meget naturligt også at sætte Skanderborg og Odder på det hastigt voksende landkort med lokale LAU afdelinger.

Efter et godt besøgt opstartmøde, hvor interesserede kunne møde op og være med til at sætte deres præg på afdelingen, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som har arbejdet målrettet hen imod den stiftende generalforsamling, herunder med udkast til vedtægter.

Den stiftende generalforsamling fandt sted i LA Skanderborg’s lokaler på Adelgade 87 d. 11. november 2015

 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til nedenstående:

 

Malte Busk (Formand LAU Skanderborg/Odder) – Tlf. 23 90 23 49

Henrik Morbjerg (Formand LA Odder) – Tlf. 28 77 35 12

Søren Kjeldsen Hansen (Næstformand LA Skanderborg) – Tlf. 23 72 65 50

 

LAU Skanderborg/Odder bestyrelse fa venstre mod højre: Malte Busk, Jonas Morbjerg, Markus Holm, Nanna Olsen, Emma Jakobsen og Liliana Amina. Desuden har Malene Møller Hall deltaget, men hun var forhindret i at deltage på billedet grundet arbejde.

LAU Skanderborg/Odder fra venstre mod højre:
Malte Busk, Jonas Morbjerg, Markus Holm, Nanna Olsen, Emma Jakobsen og Liliana Amina. Desuden har Malene Møller Hall deltaget, men hun var forhindret i at deltage på billedet grundet arbejde.

Friskolen Margrethelyst i Ørting er truet af lukning

Odder Kommune har hele tiden haft en skjult dagsorden siden de lukkede folkeskolen i Ørting! Og det var at kæmpe mod oprettelse af en friskole!

I Liberal Alliance går vi ind for at friskoler skal have bedre vilkår end de har idag, og vi vil lade pengene følge barnet og selv lade forældrene bestemme hvilken skole deres børn skal gå i, privat eller folkeskole.

Samtidig vil vi give det frie skolevalg et løft – derfor foreslår vi, at koblingsprocenten (den andel af statstilskuddet til folkeskoler som fri- og privatskoler modtager) sættes op fra 71 til 80 pct. Det giver familierne øget valgfrihed og plads til at indrette sig efter egne ønsker.

Liberal Alliance opretter lokalforening i Odder

Liberal Alliance (LA) i Odder har siden oprettelsen af lokalforeninger i LA været en del af Skanderborg – Odder – Samsø lokalforening. Efter et ønske fra LA’s kandidater til KV13 sidste år, forsøger man nu at oprette en selvstændig lokalforening i Odder.

”Det har været en kamp op ad bakke til KV13”, siger den tidligere spidskandidat Henrik Morbjerg, og fortsætter: ” En af grundene til vi ikke blev valgt ind i byrådet var bla. at vi ikke havde en lokal organisation til at bakke os op. Det vil vi gerne forberede os på at være klar med, inden næste kommunalvalg i 2017. ”

Der indkaldes derfor ifølge vedtægterne for LA, til stiftende generalforsamling den 6. marts 2014 kl. 19.30 i erhvervshuset AURIGA, Åbygade 10, 8300 Odder.
Alle interesserede er velkomne, men specielt medlemmer af den nuværende Skanderborg – Odder – Samsø Lokalforening med bopæl i Odder Kommune.

”Jeg håber der kommer flere end de allerede få medlemmer vi har i Odder på nuværende”, siger Henrik Morbjerg. ”Min tidligere medkandidat Michael Lundholm og jeg stiller op til den nye bestyrelse, men det kræver naturligvis flere. Det egentlige arbejde med at lave et lokalt partiprogram, starter jo først for alvor når vi nærmer os KV17. Men så har vi jo god tid til at få skabt en ny organisation med ægte liberal politik for Odder Kommune. Målet er at vi får en enkelt plads i byrådet fra 2017. Det trænger vi i høj grad til, for at få skabt meget mere vækst i vores kommune!”

Den nyvalgte formand for LA Odder vil få en plads i Østjyllands Storkreds i LA.

Henrik Morbjerg
LA Odder

Valgmøde Pakhuset Handicappede Odder

I den seneste tid har jeg mødt mange politiske modstandere, der forsøger at holde gang i diverse myter om Liberal Alliances velfærdspolitik. Jeg mener derfor, det er min pligt som spidskandidat at oplyse, hvad LA vil efter kommunalvalget, hvis vi får afgørende mandater.

Vi vil IKKE skære i støtten til syge, handicappede og ældre hverken økonomisk, materielt eller i omsorgs tid. LA arbejder nationalt og lokalt på at konvertere kolde hænder (der arbejder med administration, bureaukrati, og kontrol) til varme hænder, der skal give omsorg, skabe aktiviteter, lave god mad og i det hele tager give bedre livskvalitet til de personer der pga. alder eller psykisk eller fysisk handicap har brug for hjælp.

Liberal Alliances handicappolitik er en inklusionspolitik, der bygger på FN’s
Handicapkonvention. Vi anerkender og respekterer dermed den iboende værdighed og værdi, som alle mennesker har samt ethvert menneskes umistelige rettigheder, som grundlaget for frihed, retfærdighed og fred i verden.

Personer med en funktionsnedsættelse skal, uanset hvilken form for funktionsnedsættelse
der er tale om, betragtes som ligeværdige samfundsborgere. Alle har både en pligt og en ret til at være en del af det samfundsmæssige fællesskab.

Udviklingen på handicapområdet er gået i den forkerte retning gennem de seneste
år. Der anvendes færre ressourcer til servicetiltag og flere til bureaukrati og administration.

set i lyset af Liberal Alliances ønsker til afbureaukratisering; en nedlæggelse af regionerne – og en fordeling af regionernes opgaver i dag til henholdsvis stat og kommuner – vil kunne styrke indsatsen på handicapområdet, særligt inden for socialpsykiatrien.

Ad 1.lige muligheder
JA
Nej vi vil ikke acceptere en lignende sag i Odder

ad 2.handicap politik
Ja vi vil gerne arbejde for en egentlig handicap politik i Odder

ad 3. førtidspension
Vi mener parkere folk på førtidspension ikke alting er en holdbar løsning.
Netværk – kolleger
Både Private og kommunale jobs.
Vi mener at man skal opprioritere indsatsen på området.

ad 4 – boliger
Boliger til fysisk handicappede er en del af vores politik. Det kan ske på flere måder – både ved tilpasning/ombygning af eksisterende og evt. nybyggeri. Fortrinsvis som privat byggeri ser vi helst – gerne som OPP.
Udvikling af teknologi og handicapvenligt nybyggeri
Samfundet skal satse på forskning og udvikling af teknologibaserede hjælpemidler. Det vil
være en økonomisk gevinst for samfundet og styrke handicappedes indflydelse på eget liv.
Alt offentligt nybyggeri skal være tilgængeligt for handicappede. Det er ikke nødvendigvis
hverken dyrere eller grimmere at bygge handicapvenligt.

ad 5. fyrtårn
Det er ikke noget mål for os i sig selv at Odder skal være fore gangs kommune i tilgængelighed.
Men der skal være fokus på tilgængelighed.

Kørestolsrace – ja tak det vil jeg gerne deltage i!

Ad 6. Læring – vedligeholdende træning
Ja det vil jeg gerne arbejde for at der bliver mulighed for i kommunalt regi – hjælp til selvhjælp er klart vejen frem.
Personlige udviklingsplaner
Personer med en funktionsnedsættelse skal sikres tidlig indsats, hvilket bl.a. består i, at der
skal udarbejdes individuelle udviklingsplaner for alle handicappede i et samarbejde mellem
den handicappede (eller dennes forældre), kommunen, skole/daginstitution, sygehus og
Faglige eksperter fra den centralfaglige enhed. Udviklingsplanerne, som løbende revideres ud
fra den enkelte borgers muligheder, skal bygge på idéen om inklusion i samfundet på alle niveauer og på målet om skoling til erhvervslivet.

Ad 7. Rosenhuset
Jeg kender ikke omfanget af behovet for de psykisk syge at få hjælp i højere grad end de 4 dage om ugen – men kan forstå der er et. De er vel også syge i weekenderne!? Så det vil vi gerne støtte med flere åbningstimer.

alt i alt mener vi i liberal Alliance at vi først og fremmest i Odder kommune skal tage hånd om de svageste og øge omsorgen, plejen, træningen og deslige – altså flere varme hænder og færre kolde hænder

Mere omsorg og pleje, og mindre administration af omsorg og pleje!

 

 

 

Valgmødet på Oddernettet, Net TV, 2. runde – Kultur og Erhverv

I Liberal Alliance vil vi stenhårdt arbejde på at forbedre rammebetingelserne for erhvervslivet i kommunen. Vi mener at Odder Kommune i fremtiden ikke bare skal opfattes som en god erhvervskommune, men målsætningen er at vi skal være på top 10 i Danmark, over Danmarks bedste erhvervskommuner målt på DI erhvervsklima.
Det vil være en stor udfordring, men vi mener i LA at det kan lade sig gøre i en lille kommune som vores hvor vi har en nærhed og mulighed for en tæt dialog med erhvervslivet og kommunens instanser.

Og dialog er et af de punkter det halter med ift. erhvervsklimaet. Derudover skal vi have sagsbehandlingstiden ned, Infrastrukturen som vi lige har været inde på, skal mærkbart forbedres, fleksible åbningstider i daginstitutioner, og ikke mindst det kommunale rammevilkår, som bla. indeholder beskatningsniveau, grundskylden og bosætning.

For Liberal Alliance er det ekstremt vigtigt at vi kommer i langt større dialog om kommunens erhvervsudvikling med både byens erhvervsliv, men også det opsøgende arbejde til andre dele af erhvervslivet udenfor kommunen, for at gøre os gældende i fremtiden.

UdviklingOdder skal til at leve op til sit navn.